സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം – മണ്ഡലംതല ഉദ്ഘാടനം

ssr1

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണത്തിന്‍റെ മണ്ഡലംതല ഉദ്ഘാടനം ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫ.ശ്രീ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ് മാറനല്ലൂര്‍ അരുവിക്കര ആറിന്‍ തീരത്ത് നിര്‍വഹിച്ചു.