വാര്‍ത്തകള്‍:

പദ്ധതിരേഖ 2017 – 2018

അടിസ്ഥാന വിവര ശേഖരണം, ദ്വിതീയ വിവരങ്ങള്‍, ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ ക്രോഡീകരിച്ച് ജല ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും പ്രാദേശിക അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി പരിഗണിച്ചുള്ള പരിഹാരങ്ങളും...

Read More

പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2017 – 2018

കേന്ദ്ര ഭൂജല ബോര്‍ഡിലും സംസ്ഥാന ഭൂജല വകുപ്പിലും ലഭ്യമായ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ വരുന്ന രണ്ട് തുറന്ന കിണറുകളിലുംമൂന്ന് നിരീക്ഷണ കുഴല്‍ കിണറുകളിലും...

Read More

പദ്ധതിരേഖ 2018 – 2019

വറ്റാത്ത ഉറവയ്ക്കായ് ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വരുന്ന ഒരു വര്‍ഷം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രൂപ രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായി സംഘാടക സമിതി...

Read More

പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2018 – 2019

രണ്ടാം വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയോ ജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളി ലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം ജലക്ലബ്ബു കള്‍, ജലമിത്രങ്ങള്‍ എന്നീ സംഘടനാ സംവിധാ നങ്ങള്‍ സ്ഥാപനവല്‍ക്കരിക്കുവാ നും ലക്ഷ്യമിടുന്നു....

Read More

ആമുഖം

വരാന്‍ പോകുന്ന നാളുകളില്‍ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത് ജലക്ഷാമമെന്ന വലിയ ദുരന്തത്തെയാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ആഗോളതാപനം, തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാല്‍ മഴയുടെ ലഭ്യതയിലും, വിതരണത്തിലും കാര്യമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ കേരളത്തിലും സംഭവിക്കുകയാണ്. മഴയുടെ സമയം, സ്ഥലം, തീവ്രത എന്നിവയിലുണ്‍ണ്ടാകുന്ന മാറ്റമനുസരിച്ച് മഴക്കാലത്ത് വെളളപ്പൊക്കവും, തുടര്‍ന്ന് മഴമാറിയാല്‍ വരള്‍ച്ചയുമെന്നതാണ് സ്ഥിതി. വനനശീകരണം, ജലസ്ത്രോതസ്സുകളുടെ നാശം, അശാസ്ത്രീയമായ നിര്‍മ്മാണ രീതികള്‍ തുടങ്ങിയ വിവിധകാരണങ്ങളാല്‍ ജലസമൃദ്ധിയും ജലശുദ്ധിയും കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. മഴയെ കരുതിയും, ജലം മലിനമാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുമാത്രമേ ജലസുരക്ഷ നേടാനാകുകയുളളൂ. മേല്‍പറഞ്ഞ വസ്തുതകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കാട്ടാക്കട അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ആറുപഞ്ചായത്തുകളിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുമായി എം.എല്‍.എ.യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 05/07/2016 തീയതി മലയിന്‍കീഴ് ദ്വാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. അന്നു ജലസമൃദ്ധ കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലം എന്ന ആശയം ചര്‍ച്ചചെയ്യുകയും, മണ്ഡലമാകെ ജലസമൃദ്ധിയും ജലശുദ്ധിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുളള ഒരു പദ്ധതി വറ്റാത്ത ഉറവയ്ക്കായി ജലസമൃദ്ധി - കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചര. അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജലസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിക്കുകയും വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ വഴി നടത്തിവരുന്ന നിലവിലുളള പദ്ധതികളുടെ സംയോജനം വഴി ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു തീരുമാനിക്കുകയും അതിനുളള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടണ്‍്. ജലസമൃദ്ധമായ കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം, ജലസുരക്ഷ-ജീവസുരക്ഷ, ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം, ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന, ജനകീയ ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികള്‍ എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്‍ുളള പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2016 ഒക്ടോബറില്‍ ആരംഭിച്ച് 3 വര്‍ഷ കാലാവധിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രചരണ അവബോധപരിപാടികള്‍, ഫീല്‍ഡ് സര്‍വ്വെ,...

Read More

ജലാശയ ഭൂപടം

ആശംസാ സന്ദേശങ്ങള്‍