വാര്‍ഡ് സഭ – വീട്ടില്‍ ഒരു മഴക്കുഴി

mazhakuzhi6

മലയിന്‍കീഴ് – അരുവിപ്പാറ വാര്‍ഡ്

29 ഏപ്രില്‍ 2017-ല്‍ വൈകുന്നേരം 4 മണി, അരുവിപ്പാറ എസ്.വി.എസ്.വൈ ഹാള്‍

ശ്രീ.ഐ.ബി.സതീഷ് എം.എല്‍.എ , ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര്‍ ശ്രീ. നിസ്സാമുദീന്‍. എ, മലയിന്‍കീഴ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. ചന്ദ്രന്‍ നായര്‍, വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.