ജലശുദ്ധി പരിശോധന

ktdaquality

Image 1 of 1

കാട്ടാക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറായിരത്തിലധികം കിണറുകളിലെ ജലശുദ്ധി പരിശോധന പൂർത്തിയാകുന്നു. വറ്റാത്ത ഉറവയ്ക്കായ് ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധി പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത്. കാട്ടാക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 21 വാർഡുകളിലും ജൂലൈ 15 രാവിലെ 9.30 മുതൽ ജലപരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ജലമിത്രങ്ങൾ, പി.ആർ. വില്യം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുളത്തുമ്മൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച എൻ.എസ്.എസ് വോളന്റിയർമാർ, ആശാ വർക്കർമാർ, സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാർ, അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, എന്നിവരാണ് ജലപരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ജലപരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ച നാടിന്റെ നല്ല മനസ്സിന്റെ സഹകരണം ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിളവൂർക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജലപരിശോധന പൂർത്തിയാകുകയും മലയിൻകീഴ്, മാറനല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയുമാണ്.