ജലശുദ്ധി പരിശോധന

quality18

Image 1 of 2

കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്തിലെ ജലശുദ്ധി പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം, ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര്‍ ശ്രീ. നിസാമുദ്ദീന്‍ എ യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 2017 ജൂലൈ 12ന്, 2 മണിക്ക് കൂടി.