ജലഗുണനിലവാര പരിശോധനക്കുള്ള പരിശീലന ശിൽപശാല

337536285_614458963421196_8351383732935775827_n

Image 1 of 3

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ജലനിധി, Kwrsa കുടുംബശ്രീ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മണ്ഡലത്തിലെ 40000 കിണറുകൾ ജല ഗുണ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് പരിശീലനം നേടിയ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ 20000 കിണറുകളിൽ നിന്നുള്ള ജലം പരിശോധിക്കും. ഇതിന് മുമ്പ് 2017 ലാണ് ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടന്നത്.