കാട്ടാക്കട ജലസമൃദ്ധി അടുത്തറിയാൻ കേന്ദ്ര സംഘം.

FB_IMG_1564983533948

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള National Institute for Rural Development പ്രതിനിധി പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു വിലയിരുത്തി. തുടർന്ന് വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ത്രിതല ജനപ്രതിനിധികളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു.