പത്രത്താളുകളിലൂടെ

 

ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്തകള്‍


 1. http://www.deshabhimani.com/news/kerala/news-thiruvananthapuramkerala-24-10-2018/759678
 2. https://attingalvartha.com/2018/06/kattakkada-jaiva-samrudhi/
 3. https://attingalvartha.com/2018/06/kattakkada-ulnadan-mathsyakrishi/
 4. http://www.deshabhimani.com/news/kerala/news-13-05-2018/724667
 5. http://www.deshabhimani.com/news/kerala/news-thiruvananthapuramkerala-03-11-2017/682973
 6. https://localnews.manoramaonline.com/thiruvananthapuram/local-news/2018/05/20/kat-krishy.html
 7. https://localnews.manoramaonline.com/thiruvananthapuram/local-news/2017/03/22/jala-samrdhi-inagurtion.html
 8. https://localnews.manoramaonline.com/thiruvananthapuram/local-news/2018/01/31/ktda-kudumbasree-cds-meeting.html
 9. https://localnews.manoramaonline.com/thiruvananthapuram/local-news/2017/08/27/trivandrum-kollad-ward.html
 10. https://localnews.manoramaonline.com/thiruvananthapuram/local-news/2017/11/02/ktda-website-inaguration-c.m.html
 11. https://localnews.manoramaonline.com/thiruvananthapuram/local-news/2018/01/24/ktda-thode-samarpanam.html
 12. http://anweshanam.com/index.php/pressrelease/news/vattatha-urava-jalasamrithi
 13. https://m.dailyhunt.in/news/india/malayalam/kerala+kaumudi-epaper-kaumudi/vatatha+uravaykkayi+jalasamridhdhi+padhdhathi+kinarukalude+jalashudhdhi+parishodhana+purthiyayi-newsid-73872533
 14. https://m.dailyhunt.in/news/india/malayalam/kerala+kaumudi-epaper-kaumudi/jalasamridhdhi+padhdhathi+pradheshangal+jappan+sangham+sandharshichu-newsid-71633648
 15. https://m.dailyhunt.in/news/india/malayalam/kerala+kaumudi-epaper-kaumudi/jalasamridhdhi+padhdhathiyude+purogathi+vilayiruthi-newsid-72999921
 16. http://keralanews.gov.in/index.php/2014-10-30-06-41-34/14254-200
 17. http://blivenews.com/school-lvel-jalasamruddhi-projects-to-go-on-stream-on-nov-1/
 18. https://m.dailyhunt.in/news/india/malayalam/kerala+kaumudi-epaper-kaumudi/jalasamridhdhi+padhdhathiyude+vebsait+mukhyamanthri+udhghadanam+cheythu-newsid-75735581
 19. https://localnews.manoramaonline.com/thiruvananthapuram/local-news/2017/11/02/ktda-website-inaguration-c.m.html