ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പുകള്‍

 

 • ഹരിത കേരളം മിഷന്‍.

 • ശുചിത്വ മിഷന്‍.

 • കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോര്‍ഡ്.

 • ജലവിഭവ വകുപ്പ്.

 • കേരള സംസ്ഥാന ഭൂജല വകുപ്പ്.

 • മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്.

 • മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.

 • തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്.

 • ജലസേചന വകുപ്പ്.

 • സി.സി.ഡി.യു.

 • ദേശീയ കയര്‍ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം.

 • ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്.

 • വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് (എന്‍.എസ്.എസ്, ജലക്ലബ്ബ്)

 • കൃഷി വകുപ്പ്.

 • ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ ബോര്‍ഡ്.

 • മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ്.