ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിന് അവാർഡ്

317613219_685299702964925_3725630854767835474_n

Image 1 of 4

2018 ലെ മികച്ച ഇ-ഗവേണൻസ് വെബ്സൈറ്റുകൾക്കുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിനായിരുന്നു. ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതി വിവരങ്ങളും ഭൂവിനിയോഗ – ജലപരിപാലന രേഖകളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ജലസമൃദ്ധി വെബ്സൈറ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ജലവിഭവ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഖ്യപങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ വച്ച് ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.ശിവൻകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് കമ്മിഷ്ണർ എ.നിസാമുദ്ദീൻ സാറും സംഘവും അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.