സ്റ്റുഡന്റ് കോൺക്ലേവ് : ഡിസംബർ 2 ന്

404825147_888464312648462_5820058184632013135_n

Image 1 of 1

നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി കാട്ടാക്കടയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിയമസഭ ചേരുന്നു. കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജലസമൃദ്ധി, ഒപ്പം, കൂട്ട്, കാർബൺ ന്യൂട്രൽ കാട്ടാക്കട, കെ.ഐ.ഡി.സി, കാട്ടാൽ എഡ്യൂകേയർ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി 2023 ഡിസംബർ 2 ന് മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി “സ്റ്റുഡന്റ് കോൺക്ലേവ്” സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നിയമസഭാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ പൂർണ്ണമായും വിദ്യാർത്ഥികൾ മന്ത്രിമാരും എം.എൽ.എമാരുമായി സഭാ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവി കേരളം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്ന പദ്ധതികളും അതിന് ശക്തി പകരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളും വിദ്യാർത്ഥി സഭാ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. കോൺക്ലേവിനോടനുബന്ധിച്ച് ശുചിത്വമിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിത്രരചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും. അതൊടൊപ്പം ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര എക്സിബിഷനും ഫോട്ടോ പ്രദർശനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് മുതൽകൂട്ടാകുന്ന ആശയ സ്വരൂപണം ഉണ്ടാകും. മികച്ച ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമ്മാനവുമുണ്ട്. നവകേരള രൂപീകരണത്തിൽ പുതു തലമുറയുടെ പങ്കാളിത്തവും ആശയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും, മണ്ഡലത്തിലും കേരളത്തിലാകെയും നടന്നു വരുന്ന പദ്ധതികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സ്റ്റുഡന്റ് കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.