സുഭിക്ഷ കേരളത്തിനായി ജൈവസമൃദ്ധി: പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി.

IMG_20200526_152702

Image 1 of 5

സ്വയംപര്യാപ്ത കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള ജൈവസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത്തല ഉദ്ഘാടനം പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഐ.ബി.സതീഷ് എം.എൽ.എ നിർവ്വഹിച്ചു. വീടുകളിൽ ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു കൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം കുറിച്ചത്. മാവ്, പ്ലാവ്, പേര, പപ്പായ, റംബൂട്ടാൻ, മുരിങ്ങ, കുടംപുളി, സപ്പോട്ട തുടങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷതൈകളാണ് പഞ്ചായത്തിലെ വീടുകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള തൈകൾ കൃഷി ഭവൻ മുഖേന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തരിശുഭൂമികളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ആരംഭിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നരുവാംമൂട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ, ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് കമ്മിഷ്ണർ എ.നിസാമുദ്ദീൻ, വാർഡ് മെമ്പർമാരായ വിശ്വംഭരൻ, വത്സലകുമാരി, എ.ഡി.സി മെമ്പർമാരായ ജഗദീശൻ, സർവ്വോത്തമൻ നായർ, കൃഷി ഓഫീസർ രമേശ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മണ്ഡലത്തിലെ മണ്ണിനും ഭൂപ്രകൃതിക്കും ഇണങ്ങുന്ന എല്ലാതരം വിളകളും നട്ടു കൊണ്ട് ജൈവസമൃദ്ധി പദ്ധതിയിലൂടെ സമഗ്ര കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഐ.ബി.സതീഷ് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു.