ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് – ജല സന്ദേശ യാത്ര

ssp1

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പള്ളിച്ചൽ പൂങ്കോട് കുളത്തിൻകരയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജല സന്ദേശ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം