ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യോഗം

sastra1

Image 1 of 2

ജലസംരക്ഷണവൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാര്‍ഡു തലത്തില്‍ നടപ്പാക്കേണ്ട ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ്സുകള്‍ എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനായി 2017 മെയ് 3 വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം പരിഷത്ത് ഭവനില്‍ നടന്നു.