വേങ്കുർ കുളത്തിന്റെ നവീകരണവും മലയം തോടിൽ തടയണയും നിർമ്മിക്കുന്നു

151784134_3665976030146723_4951949372056916281_n

Image 1 of 4

ഇത് വിളവൂർക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വേങ്കുർ കുളം…
കരമന നദീതടത്തിലെ 2K27a ചെറുനീർത്തടത്തിലെ ഒരു തലക്കുളം…
ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നാം നിര തോട് ചൂഴാറ്റുകോട്ടക്കു സമീപത്തു അണപ്പാട് മലയം മച്ചേൽ തോടിൽ ചേരുന്നു…
ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ വേങ്കുർ കുളത്തിന്റെ നവീകരണവും മലയം തോടിൽ തടയണയും നിർമ്മിക്കുന്നു…
ഇതിലൂടെ ഈ ചെറുനീർത്തടത്തിലെ ഭൂഗർഭ ജലലഭ്യത ഉയർത്താനാകും…
ഇന്ന് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു…