വീട്ടില്‍ ഒരു മഴക്കുഴി

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാര്‍ഡ്

പഞ്ചായത്ത്‌
വാര്‍ഡ്‌
മലയിന്‍കീഴ്
അരുവിപ്പാറ
കാട്ടാക്കട
കുരുതംകോട്
പള്ളിച്ചല്‍
ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
വിളപ്പില്‍
ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
വിളവൂര്‍ക്കല്‍
വെങ്കൂര്‍
മാറനല്ലൂര്‍
കരിങ്കല്‍