വാര്‍ഡ് സഭ – വീട്ടില്‍ ഒരു മഴക്കുഴി

mazhakuzhi14

മാറനല്ലൂര്‍ – കരിങ്കല്‍ വാര്‍ഡ്

29 ഏപ്രില്‍ 2017 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് പൂവന്‍വിള അംഗന്‍വാടി