വാര്‍ഡ് സഭ – വീട്ടില്‍ ഒരു മഴക്കുഴി

mazhakuzhi13

വിളവൂര്‍ക്കല്‍ – വേങ്കൂര്‍ വാര്‍ഡ്

28 ഏപ്രില്‍ 2017 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് വിഴവൂര്‍ മൃഗാശുപത്രി ഹാള്‍