വാര്‍ഡ് സഭ – വീട്ടില്‍ ഒരു മഴക്കുഴി

mazhakuzhi11

പള്ളിച്ചല്‍ – ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്

29 ഏപ്രില്‍ 2017 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ധനലക്ഷ്മി ആഡിറ്റോറിയം