വാര്‍ഡ് സഭ – വീട്ടില്‍ ഒരു മഴക്കുഴി

mazhakuzhi10

Image 1 of 1

കാട്ടാക്കട – കുരുതംകോട് വാര്‍ഡ്
28 ഏപ്രില്‍ 2017 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കുരുതംകോട് ഗവ. എല്‍.പി.എസ്