ലക്ഷം വൃക്ഷം ലക്ഷ്യം – പഞ്ചായത്ത്തല അവലോകനം

vriksham4

Image 1 of 4

മലയിന്‍കീഴ് പഞ്ചായത്ത്

വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍ വൃക്ഷത്തൈ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ പഞ്ചായത്ത് തല അവലോകനം ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര്‍, കുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എം.സി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് എന്നിവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ 3 മെയ് 2017 ല്‍ മലയിന്‍കീഴ്, മാറനെല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നടന്നു.