ലക്ഷം വൃക്ഷം ലക്ഷ്യം ആലോചനാ യോഗം

റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷനുകളുടെയും യുവജനസംഘടനകളുടെയൂം പ്രതിനിധികളുമായി ആലോചനാ യോഗം 2017 ഏപ്രില്‍ 12 മലയിന്‍കീഴ് ദ്വാരക ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ് എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.