മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്തിലും വിദ്യാർത്ഥി ജലഅസംബ്ലി സംഘടിപ്പിച്ചു.

DSC_0036

Image 2 of 17

കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി ജലഅസംബ്ലി സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ ബാലസഭ കുട്ടികളുടെ ഏകദിന കൂടിച്ചേരലാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി ജലഅസംബ്ലിയായി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതില്‍ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുമാണ്. പദ്ധതിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥി സമൂഹത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി 2019 ആഗസ്റ്റ് 28 ന് കാട്ടാക്കട കിള്ളിയിൽ വച്ച് മണ്ഡലംതലത്തിൽ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ജലപാര്‍ലമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലും വിദ്യാർത്ഥി ജലഅസംബ്ലികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്നലെ ജലഅസംബ്ലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളിലായി വിളവൂർക്കലും, പള്ളിച്ചലും ജലഅസംബ്ലി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിലായിരുന്നു പഞ്ചായത്തടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ജലഅസംബ്ലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥി ജലഅസംബ്ലിയില്‍ മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്നുമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത 150 കുടുംബശ്രീ ബാലസഭ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാന നിയമസഭയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിവിധ സെഷനുകളായിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥി ജല അസംബ്ലി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. മലയിൻകീഴ് ദ്വാരക ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഐ.ബി.സതീഷ് എം.എൽ.എയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ ആരംഭിച്ച ജല അസംബ്ലിയിൽ കുമാരി സാന്ദ്ര സതീഷ് സഭാ അധ്യക്ഷനായി. കുമാരി അർച്ചന.വി.എസ് സഭാ നേതാവും കുമാരി.അനുഗ്രഹ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി. നയപ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് 11:30 മുതൽ 12:10 മണിവരെയുള്ള ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ “ഹരിതകേരളവും ജല സംരക്ഷണവും” എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നേമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശകുന്തള കുമാരി മറുപടി നൽകി. തുടർന്ന് “വറ്റാത്ത ഉറവയ്ക്കായ് ജല സമൃദ്ധി” എന്ന വിഷയത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നേമം ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിളപ്പിൽ രാധാകൃഷ്ണനും “ജനപ്രതിനിധികളും ജല സംരക്ഷണവും” എന്ന വിഷയത്തിൽ മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വിജയകുമാർ.വി യും “വികസനവും സംയോജന സാധ്യതകളും” എന്ന വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ – വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി.എസ്.ശ്രീകാന്തും മറുപടികൾ നൽകി. തുടർന്ന് “കേരളത്തിലെ ഭൂവിനിയോഗവും ജല സംരക്ഷണവും” എന്ന വിഷയത്തിൽ 12.10 മുതൽ 12:45 മണിവരെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ നടന്നു. ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന്റെ ഭാഗമായി “വെള്ളം, വൃത്തി, വിളവ്” എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉപചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഹരിതകേരളം മിഷൻ റിസോഴ്‌സ് പേഴ്സൺ ടി.പി.സുധാകരൻ, “ബാലസഭ” എന്ന വിഷയത്തിലെ ഉപചോദ്യങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ നേമം ബ്ലോക്ക് കോർഡിനെറ്റർ ആതിര.പി, “മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം” എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉപചോദ്യങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കെ.ബീനയും മറുപടി നൽകി. “ജലവും ആരോഗ്യവും” എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഉപചോദ്യങ്ങൾക്ക് മലയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ സനോജ് അബ്ദുൽവഹാബും, “ജല ബഡ്ജറ്റിംഗ്” സംബന്ധിച്ച ഉപചോദ്യങ്ങൾക്ക് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിലെ വി.ഹരിലാലും മറുപടികൾ നൽകി. ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന് ശേഷം 12:45 മണി മുതൽ 1.15 വരെ “പ്രകൃതിസംരക്ഷണവും ജലപരിപാലനവും” എന്ന വിഷയത്തിൽ സബ്മിഷനുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സബ്മിഷന്റെ ഭാഗമായി “കൃഷിയും ജലവും” എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്ത് കൃഷി ഓഫീസർ ശ്രീജ.എസ്സും, “പ്രകൃതിയും ശാസ്ത്രവും” എന്ന വിഷയത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രതിനിധി വേണു തോട്ടിൻകരയും, “ശുചിത്വ പരിപാലനം” എന്ന വിഷയത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുചിത്വ മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ശ്രീകല.എസ്സും മറുപടികൾ നൽകി. “ജലവിഭവ പരിപാലനം” എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ഹരിലാലും, “പ്രകൃതി, ജലം, ഭാഷ” എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രതിനിധി ഷിബുവും മറുപടികൾ നൽകി. സബ്മിഷനുകൾക്ക് മേലുള്ള ഉപചോദ്യങ്ങളും മറുപടികളും പൂർത്തിയാക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ന് സഭാ സമ്മേളന നടപടികൾ അവസാനിച്ചു. വരും തലമുറയുടെ മനസ്സില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട കരുതലിനെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലും, പ്രകൃതി – മണ്ണ് – ജല സംരക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് ചിലതെല്ലാം നമ്മള്‍ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകർന്ന് നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥി ജലഅസംബ്ലിയിൽ ഭൂവിനിയോഗ കമ്മിഷ്ണർ എ.നിസാമുദ്ദീൻ, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ, അധ്യാപകർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കാളികളായി. മണ്ഡലത്തിലെ ബാക്കി 3 പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടി ഇതേ മാതൃകയിൽ വിദ്യാർത്ഥി ജലഅസംബ്ലികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ജലസാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ജലഅസംബ്ലികൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് സഭാസമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനയോഗത്തിൽ ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് കമ്മിഷ്ണർ എ.നിസാമുദീൻ അറിയിച്ചു.