മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്ന മാത്രകോണംകുളം

fish

Image 1 of 1

കുളം നവീകരിച്ചു മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്ന മാത്രകോണം കുളം ജലവിഭവ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ടിങ്കു ബിസ്വാള്‍ ഐ.എ.എസ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു.