നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര – വോളന്റിയര്‍ സംവാദം

nehru3

2017 മെയ് 12 ന് ഐ. ബി. സതീഷ് എം.എല്‍.എ യുവ വോളന്‍റിയര്‍മാരുമായി സംവദിച്ചു.