നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര – കുളം ശുചീകരണം

nehru6

നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ള 130 യുവ വോളന്‍റിയര്‍മാര്‍ 2017 മെയ് 19 ന് ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ പങ്കാളികളായി. മാറനെല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടല വാര്‍ഡിലെ ഇറയന്‍കോട് ക്ഷേത്രക്കുളവും, കണ്ടല പുത്തന്‍കുളവും വൃത്തിയാക്കി.