ജൂൺ 5 ലെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലേക്കായുള്ള ഒരുക്കം…

273598416_4808574582553523_6077924405858464378_n

Image 1 of 4

ജൂൺ 5 ലെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലേക്കായുള്ള ഒരുക്കം. പതിനായിരം തൈകൾ. അതിനായൊരു നഴ്സറി. സീതപ്പഴം, കാര, പേര മാതളം നാരകം, നെല്ലി, തേക്ക് ഇവയുടെ വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ച് തൈകളാക്കുന്ന നഴ്സറിയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു. മഹാത്മാ ഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തിയാണിത്. തൈകകൾ മുളപ്പിക്കുന്ന നഴ്സറി മാത്രമല്ല ജൂൺ 5 ന് 10000 തൈകൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തന്നെ സ്വകാര്യ പുരയിടങ്ങളിലുൾപ്പെടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ലക്ഷം വൃക്ഷം ലക്ഷ്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്.ഒപ്പം ഹരിത വീടുകൾ എന്ന പദ്ധതിയും. വിഷു കാലത്ത് 5 മലക്കറിയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ.