ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന ലാബ് .

358360419_811351020359792_3671425787702306697_n-1

Image 1 of 4

ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന ലാബ് . മലയിൻകീഴ് ഗവ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ . ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ചുവട് . ഭൂഗർഭജല വകുപ്പിന്റെ നിർണായക സംഭാവനകളാണ് ജല സമൃദ്ധിയുടെ മികവുകൾക്ക് കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. സ്കൂളിലെ പരിശോധനാ ലാബിൽ നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിലെ തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന . പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നടത്തും. ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം നമ്മളുപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മളോട് പറയാൻ .