ജല ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

qualitytester1

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി നടത്തിയിരുന്ന ജലശുദ്ധി പരിശോധനയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു പരിശോധന നിർവ്വഹിച്ച മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ജല ക്ലബ് അംഗങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അൻസജിതാ റസ്സൽ വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ.