ജലസമൃദ്ധി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ് ക്ലാസ്

WhatsApp Image 2018-08-03 at 7.47.12 PM

Image 1 of 3

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മലയിൻകീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മലയിൻകീഴ് ഗവ.ഗേള്‍സ്‌ എച്ച്.എസില്‍ ജലസമൃദ്ധി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഹരിത വിദ്യാലയങ്ങളാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ശുചിത്വ മിഷന്‍ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണ്‍മാരുടെ സഹായത്തോടെ ബോധവൽക്കരണം നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.