ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശുചിത്വ – മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍…

FB_IMG_1532682379702

കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വറ്റാത്ത ഉറവക്കായ് ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായ ജൈവസമൃദ്ധി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ശുചിത്വ – മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ് എം.എൽ. എയുടെയും ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം കളക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്നു.