ജലസമൃദ്ധി എന്ത്… എങ്ങനെ…

314975033_668330631328499_6203080091624666755_n

Image 1 of 1

കരമനയാറും നെയ്യാറും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ആറ് പഞ്ചായത്തുകൾ. കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം. ഡോ.വേണു രാജാമണിയുടെ സന്ദർശനം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ,ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ. ജലസമൃദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച്.
അതൊരു മിഷനാണ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ നീണ്ടു നിന്ന ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും തയ്യാറെടുപ്പുമുണ്ട്. കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയായി വർത്തിക്കുന്നത് ജലവിഭവ പരിപാലന രേഖയാണ്. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനത്തിലൂടെയും ഫീൽഡ് പരിശോധനകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലത്തിലെ ജലവിഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സ്ഥലപരമായ വിവര ശേഖരണമാണ് ഇതിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സംയോജനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ഇത് വലിയ സഹായകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നടത്തിയ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ഥലപരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ സ്ഥല സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക് ഈ ഭൂപടം സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന രേഖയായും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനുള്ള വഴികാട്ടിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്ഥലപര ആസൂത്രണത്തിന്റെയും പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും ഡോക്യൂമെന്റഷന്റെയും മികച്ച മാതൃകയായി കൂടി കാട്ടാക്കട മാറിയിരിക്കുന്നു.സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് സാങ്കേതിക പിൻബലം നൽകി മാതൃകയാകുന്നുവെന്നതും പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത.