ജലസമൃദ്ധിയെ കുറിച്ചറിയാൻ…

289980613_572491027579127_7374407738848460119_n

Image 1 of 5

ജലസമൃദ്ധിയെ കുറിച്ചറിയാൻ പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നെത്തിയ സന്ദർശക സംഘത്തോടൊപ്പം…