ജലസമൃദ്ധിയെ അറിയാൻ ഡോ.വേണു രാജാമണി.

314551711_665703188257910_7710347054950796828_n

Image 1 of 6

ഡോ.വേണു രാജാമണി നെതർലാന്റിലെ ഇന്ത്യൻ അമ്പാസിഡറായിരിക്കെയാണ് ജല സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ വഴി കാട്ടാക്കടയെ അറിയുന്നത്. ജലസമൃദ്ധിയെ അറിയുന്നത്. പ്രളയങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുയർന്ന ജനത. ജലസാക്ഷരതയെ ജീവപാഠമാക്കിയ നാട്ടിലെ ഒരു അക്കാദമിക് സെഷനിൽ വച്ച് ഡോ.പോൾവാൻമീൽ എന്ന ഡച്ച് ഡിസാസ്റ്റർ ഡിഡക്ഷൻ ടീം ലീഡർന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അതിശയിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലൊരു അധ്യായം കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ജലസമൃദ്ധിയായി. കുറെ കാലത്തെ പാഴായ പ്ലാനിംഗിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിലെത്തി.കേട്ടറിഞ്ഞതിന്റെ സാംഗത്യം കണ്ടറിയാൻ…