ജലശുദ്ധി പരിശോധന

quality14

വിളവൂര്‍ക്കല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ ജലശുദ്ധി പരിശോധനയുടെ അവലോകനയോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. വി. അനില്‍കുമാരിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 2017 ജൂണ്‍ 12ന്, 10 മണിക്ക് പതമ്നാഭ ഹാളില്‍ വച്ചു കൂടി. ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ് എം. എല്‍. എ, ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര്‍ ശ്രീ. നിസ്സാമുദ്ദീന്‍ എ., മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ. റോയി മാത്യു, ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിലെ ഹരിലാല്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.