ജലശുദ്ധി പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനം

qualityres1

Image 1 of 3

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി നടത്തിയിരുന്ന ജലശുദ്ധി പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാട്ടാക്കട കുളത്തുമ്മൽ ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ബഹു.ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. മാത്യു ടി തോമസ് പ്രകാശനം ചെയ്തപ്പോൾ…

[റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണുക]