ചരിത്രം രചിച്ച ഉദ്യമം

qualitytested

Image 1 of 1

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 30000 ത്തോളം കിണറുകളിൽ ജലശുദ്ധി പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി.