കേരഗ്രാമത്തിനായി…

275222126_4880521272025520_7104642813988618911_n

Image 1 of 6

മഹാത്മാ ഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, കൃഷി വകുപ്പ്, തെങ്ങു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇവ സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന കേരഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമായി. ഒരു വർഷം 20000 തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മാറനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം പ്രതിവർഷം 10,000 തൈകൾ. മണ്ഡലത്തിലുടനീളം 5 വർഷം കൊണ്ട് 1 ലക്ഷം തെങ്ങിൻ തൈകൾ. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ പുരയിടങ്ങളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ലക്ഷം തെങ്ങുകൾ തലനിവർത്തി നിൽക്കുന്ന നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ. ബഹു.കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.പി.പ്രസാദ് ഇന്ന് മാറനല്ലൂർ കൊറ്റംപള്ളിയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ജലസമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് കാർഷിക സമൃദ്ധിയിലേക്ക്. കാർബൺ ന്യൂട്രൽ കാട്ടാക്കട യിലേക്ക്.