കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ് പദ്ധതിയുടെ അവലോകന യോഗം

dfghgh

Image 1 of 3

ജലസമൃദ്ധിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ് പദ്ധതിയുടെ അവലോകനത്തിനായുള്ള യോഗം കാട്ടാക്കട, മാറനല്ലൂർ, വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടന്നു.