കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ്‍

ആദ്യഘത്തില്‍ കാട്ടാക്കട, പളളിച്ചല്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 18.04.2017 ന് ബഹു. എം.എല്‍.എ യുടെ ഓഫീസില്‍ ആചോലന യോഗം നടന്നു. 27.04.2017 ന് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസില്‍ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും പ്രസിഡന്‍റുമാര്‍, സെക്രട്ടറിമാര്‍, MGNREGS ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവരുടെ യോഗം ചേര്‍ന്നു. എം.എല്‍.എ., ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര്‍, MGNREGS സംസ്ഥാന മിഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. 27.04.2017 ന് രണ്ടാമത്തെ യോഗം ചേര്‍ന്ന് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെയും ഓരോ വാര്‍ഡില്‍ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 13.05.2017 ന് പള്ളിച്ചല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പാമാംകോട് വാര്‍ഡില്‍ ബഹു. എം.എല്‍.എ. പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.