കരിങ്ങൽ നീർത്തട പദ്ധതിയുടെ ഉത്ഘാടനം…

304764606_620254092802820_4571374027529988559_n

Image 1 of 3

കരിങ്ങൽ നീർത്തട പദ്ധതിയുടെ ഉത്ഘാടനം…