കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം

coir44

Image 1 of 4

കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രമണിഞ്ഞ കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്ത് ചിറക്കുഴി കുളം (കൊല്ലോട് വാര്‍ഡ്) ജലവിഭവ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ടിങ്കു ബിസ്വാള്‍ ഐ.എ.എസ് സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നു.