കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം

coir34

Image 1 of 5

കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്ത് ചിറക്കുഴികുളം (കൊല്ലോട് വാര്‍ഡ്)കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി 2017 ജൂണ്‍ 27 ന് കുളവും പരിസരവും വ്യത്തിയാക്കുന്നതിനു തുടക്കം കുറിച്ചു.