കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം

coir21

കാട്ടുവിള മിണ്ണംകോട് കുളത്തില്‍ കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി 2017 ജൂണ്‍ 14ന് സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ കുളവും പരിസരവും വ്യത്തിയാക്കി. ശ്രീ. ഐ.ബി. സതീഷ് എം. എല്‍. എ. തുടക്കം കുറിച്ചു.