കടുവക്കുഴി – മചേൽ തോടിന്റെ അണപ്പാട് ഭാഗത്ത് നിർമ്മിച്ച തടയണകൾ

53df01eb-ab2d-4d6c-b6ca-51566b2b390e

കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ചെറുനീർത്തടമായ 2K27b യിലെ പ്രധാന തോടായ കടുവക്കുഴി കൊല്ലോട് അണപ്പാട് മചേൽ തോടിന്റെ അണപ്പാട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ… ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ നിർമ്മിച്ച തടയണകൾ തോടിനെ ജലസമൃദ്ധമാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച… ഈ വർഷം ജലസേചനവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ VCB കൾ കൂടി നിർമ്മിക്കുന്നതോടെ തോട് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്കു മടങ്ങും… ഒപ്പം പ്രദേശത്തെ കിണറുകളിലെ ജലനിരപ്പും…