കടമ്പുപാറ മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി.

277468305_4964489576962022_4220793494506278049_n

Image 1 of 10

വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിലെ കാരോട് വാർഡിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് കടമ്പുപാറ. കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ഗ്രാമീണ ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ ശാസ്താംപാറ യ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതിരമണീയമായ കടമ്പുപ്പാറ. സാഹസിക ടൂറിസം ഉൾപ്പടെ അനേകം ടൂറിസം സാധ്യയുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശം. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രധാന പ്രശ്നം സ്വാഭാവിക ജലസ്രോതസുകളുടെ അഭാവമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിന് പരിഹാരമായി. ഇവിടുത്തെ 10 ലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജല ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഭൂജലവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ച ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു.