ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി

vegi1

കൃഷി ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവലോകന യോഗം ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍.