ഉദ്യോഗസ്ഥതല അവലോകനം

ua4

Image 1 of 4

ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ തല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവലോകനയോഗം 2017 ജൂണ്‍ 13, 2 മണിക്ക് കളക്ടറുടെ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടന്നു. ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ് എം. എല്‍. എ, ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ശ്രീ. വെങ്കിടേസപതി ഐ.എ.എസ്, ജില്ലാ തല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്മാര്‍,എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.