ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ജലദിനം…

337033597_1433912597344793_5340960612593854688_n

Image 1 of 5

കോയിക്കൽ കുളത്തിന് 76 സെന്റ് വിസ്തീർണമുണ്ടായിരുന്നു… ആമ്പൽ പൂക്കൾ പറിക്കാൻ കുളത്തിലിറങ്ങിയ പഴയ കാലമോർത് കൊണ്ടാണ് പലരും ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തി വർത്തമാനം പറഞ്ഞത്. കാലാന്തരത്തിൽ കളവാഴ കൊണ്ടും എങ്ങനെയോക്കെയോ നികന്നു പോയ കുളമാണ്… ആ കുളം പുനർജനിക്കാൻ പോകയാണ്… ജില്ലാ കളക്റുമൊത്ത് കുളം നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു… ഒപ്പം ആയിരം വീടുകൾ കിണർ റീചാർജു ചെയ്യുന്നു… വറ്റാത്ത ഉറവക്കായി ജല സമൃദ്ധി പദ്ധതി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമാകയും … കൂടുതൽ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കയും ചെയ്യുന്നു.