ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ റീചാര്‍ജ്ജ്

ഗവ.എല്‍.പി.എസ്, മച്ചേല്‍ (മലയിന്‍കീഴ് പഞ്ചായത്ത്‌)

Image 1 of 6

ഗവ.എല്‍.പി.എസ്, മച്ചേല്‍ (മലയിന്‍കീഴ് പഞ്ചായത്ത്‌)

കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളില്‍ കിണറുകളുടെ ജലലഭ്യത കൂട്ടുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്ഥാന ഭൂജല വകുപ്പ്, മണ്ഡലത്തിലെ 6 സ്കൂളുകളില്‍ കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗിനു വേണ്ടിയുള്ള സര്‍വ്വേകള്‍ 2017 മെയ് 5-ല്‍ നടത്തി.